અલી મોહંમદ વજીર ભગત  

 

            Å\i) al)mh>md vJr Bgt t[mni smyni ag\g∙y  v[pir) tr)k[ p\(tOqi Frivti hti an[ S)yi ESni asr) mi[m)n jmit ni p\m&K tr)k[ s>(nOq s[vi aip[l t[mj ajia[ h&s[nni pi[\g\imn) S$ait smy[ tn mn Fn Y) s[vi krti t[mni p\yRni[ Yk) h&s[n T[kr) ni[ kici[ rAti[ t[mj AT^)T  liET cil& krvi miT[ t[mni aYig p\yRni[ ¹viri aipNi rAtimi> t[mN[ s[vini[ p\kiS piYy<i[ C[.